Hva betyr egentlig ordet potensial? Jo, det betyr mulig kapasitet, yteevne, styrke, energi – altså det som ligger der, og som kan oppnås. For noen år siden var jeg innom en bokhandel, og i hyllen under økonomi så jeg en bok av Deepak Chopra: Suksessens sju åndslover. Den vekket min nysgjerrighet. Jeg hadde sett dette navnet i bokhandelens alternative avdeling, men hadde aldri lest noe av ham. At denne boken sto i hyllen for økonomi, syntes jeg var heftig. Det stemte overens med min oppfattning om at når vi bruker våre mentale kunnskaper, er det like viktig å bruke våre åndelige innsikter, dvs. innsikten om at vi mennesker består av mer enn tillært kunnskap og evner for å få til det beste resultatet. Jeg bladde i boken og kjøpte den. Her fikk jeg en bekreftelse på det jeg selv brukte som verktøy i mitt personlige liv og når jeg veiledet andre mennesker. Men det som imidlertid gjorde mest inntrykk på meg, var et avsnitt fra Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5, som står på første side:

Du er det ditt dype, drivende ønske er.
Slik din higen er, blir din vilje.
Slik din vilje er, slik blir din gjerning.
Slik din gjerning er, slik blir din lott.

Disse ordene beskriver så fint at vi alle har uendelige muligheter i oss selv til å omgjøre tanke til handling i den retningen vi ønsker. Potensia-guiden er basert på tanke som blir til handling og er samstemt med alle deler av en selv, det vil si at man er kongruent. Til å begynne med er det tanker som vi ser for oss som bilder i hodet, og som til slutt blir til konkrete handlinger. Både begreper og følelser går fra det abstrakte til det konkrete. Når man er blitt klar over hva som ligger bak begrepene og følelsene, er det lettere å foreta bevisste valg. Innholdet i guiden er ikke en oppskrift. Heldigviser vi alle forskjellige i utgangspunktet, og du får selv kjenne etter hva som føles riktig for akkurat deg. Jeg har erfart at vi kan gjøre endringer på våre egne premisser gjennom å bruke øvelsene og tankerekken i Potensia-guiden. Noen ønsker å gå innom alle øvelsene på veien, mens andre velgerå stoppe der hvor det føles riktig akkurat der og da, avhengig avhvor man befinner seg i livet. Når man ser på guiden og velger hvor det føles riktig å stoppe, hoppe innom en tanke, en øvelse for
å komme videre, er det i seg selv en bevisst handling. I lang tid hadde jeg prøvd å finne et navn på mitt arbeid. Jegtenkte på den mulige yteevnen, det potensial som vi alle har. Jegtenkte: «Dette er en guide som viser at gjennom å lytte til sine følelserkan man gå veien til varige endringer basert på det man ønskerseg!» Dermed var navnet født:
Potensia – å leve etter hjertets budskap!
Med andre ord, boken om potensia. Håpet er at navnet skal assosiere til alt som har med potens og potensial å gjøre, og betydningen av å lytte til sine følelser for å kunne bringe fram sitt potensial. Det er som det lille frøet som ligger i en eske i kjelleren. Hvis det ikke settes i jorden, vil det skrumpe inn og forvitre. Men hvis det settes i jorden og pleies, vil det blomstre og vokse til alt det har potensial til å kunne bli. Kraften i det lille frøet kan alle som ønsker det, dyrke fram til en levedyktig plante. Få fram den ubrukte kraften.
En bekjent av meg kom en dag strålende og fortalte følgende: Han hadde vært på en liten inspeksjonstur i hagen sin sammen med kjæresten for å se at alt var i orden. De bestemte seg for å gå lengst bort i hagen der komposthaugen var, for å se hvordan det egentlig sto til der. Høyt oppe på komposthaugen sto det en tomatplante med de deiligste frukter! Et lite frø hadde bestemt seg for at det ikke skulle gå til grunne. Det er denne kraften vi alle har. Hvis vi bestemmeross, kan vi gjøre endringer og gjøre mye ut av livet. Hvis følelsene og tankene stemmer overens med det vi ønsker, har vi kommet langt. Ofte er vi i situasjoner der det ikke er slik – følelsene går den ene veien og tankene den andre. Arbeider vi med de forskjellige delene i guiden, hjelper det oss til å samstemme følelser og tanker. Hvor mange ganger i livet har vi ikke alle har tenkt: «Søren, jeg skulle ha gjort/sagt slik og slik, som jeg følte var riktig fra begynnelsen av!» Det er deilig når man gjennom å arbeide med seg selv kommer dit at vi faktisk vet hva vi vil. Da tør vi å leve i overensstemmelse med det vi føler. Egentlig har alle en indre kraft og visdom som kan brukes på en god måte både for oss selv og de rundt oss. Ingen vei er nødvendigvis bedre enn en annen. Alt er avhengig av hvem vi er, hvilken bakgrunn vi har, hvem vi møter på vår vei, hvor bevisste vi er, og hvor på jorden vi lever. Gjennom deler av mitt arbeid kommer jeg i kontakt med unge mennesker som utdanner seg innenfor dans. Å bruke sitt fulle potensial for å bli en god danser krever bevissthet om samspillet mellom kroppen og tankene. For å bli bevisst på hvordan vi bruker kroppen, må vi ha kunnskap om kroppen og hva som påvirker den, for eksempel tanker. Når man forstår dette, er det lettere å la være å blokkere for full bruk av kroppens evner og muligheter. Opp gjennom årene har jeg observert at de som allerede som unge studenter tar imot denne kunnskapen, også er de som blir gode dansere. Allerede som studenter skapte de seg en bevisst tanke og et bevisst bilde om hvem de ønsket å bli som dansere, og om hvordan de ønsket å bruke kroppen på best mulig måte. Med andre ord, fra tanken ble det konkrete skapt på en bevisst, kunnskapsbasert måte. Hvis man skaper et bilde av det man virkelig ønsker, holder fast på dette bildet, kjenner etter hvordan det føles å være til stede i bildet, og aldri slipper det, da vil vi kunne realisere det. Prosessen er «selvskapende», slik metoden i denne boken beskriver.

Du kan tenke at denne boken er en reisebeskrivelse som følger en guide. Noen av stoppestedene i guiden vil ta lengre tid, avhengig av hvem du er, mens andre ikke vil føles like aktuelle for deg. Gjennom å følge guiden og arbeide med de delene du føler er riktige, vil du bli stimulert til å finne neste skritt på veien. Gjennom arbeidet med guiden vil du ofte oppdage løsninger som du ikke har tenkt på før. La deg bli overrasket av deg selv! Det boken beskriver, er universelle tanker og følelser som alle menneskeri en eller annen sammenheng har vært innom. Slike historier skjer rundt oss hver dag, og mange vil kjenne seg igjen i deler avboken. Spørsmålet er: Hvordan kan jeg håndtere dette i mitt liv slikat jeg kommer videre på min vei?Potensia − å leve etter hjertets budskap handler om kvinner og menn, gamle og unge, fra forskjellig bakgrunn, som på en eller annen måte hadde behov for å komme videre i livene sine. Det finnes mange eksempler på at mange ikke er klar over hvilke muligheter de har, og derfor ikke har benyttet dem. Mest av alt kommer det av atvi ikke vet hvordan vi gjør det, eller fordi vi ikke setter nok pris på oss selv. Vi vet ikke at vi faktisk kan! Hvis du setter pris på deg selv, vil du aldri tvile på at du har muligheten å skape det du ønsker. Da vet du at du har den indre kraften til å gjennomføre det du vil. Det er lett å tenke: «Nei, jeg kommer aldri å klare dette. Førstmå det eller det falle på plass.» Eller vi kan si til oss selv: «Sette pris på meg selv, ja, men jeg fortjener vel ikke noe!» Så fort vi tenker slik,har vi allerede blokkert vår indre drivkraft til å gjennomføre det viønsker.Hvordan det konkret kommer å skje, vet du ikke, og det er faktiskikke så viktig i det lange løp. Det viktige er at du vet hva du vil,at du tror på det og ser det som en realitet i ditt indre bilde. Da vildu hver dag ha drivkraft til å fokusere og benytte alle dine krefter til å få til det du ønsker.Flere steder i denne boken forteller jeg hva jeg selv måtte gjørefor å komme fram til det som er min vei. Det gjør jeg for at dusom leser dette, skal forstå at det ikke bare er skrevne ord, men atalt er erfaringsbasert. Ellers hadde jeg ikke kunnet være kongruent,verken når jeg underviser, veileder som coach eller skriver. Av sammegrunn forteller jeg om samtaler med de klientene som har gittmeg lov å fortelle om erfaringene de har med Potensia-guiden.Jeg har selv vært i den situasjonen at jeg blokkerte min egen framdrift ved å tenke på alle hindre som jeg kanskje kunne møte på veien. Men jeg har også vært så heldig å møte mennesker som har korrigert meg underveis. De har fått meg til å begynne å se på hva jeg egentlig kunne, og hvordan jeg kunne bruke kunnskapene mine på en konstruktiv måte. De har hjulpet meg til å forstå at jeg hadde et ubrukt potensial.
Deepak Chopra sier det så godt på side 72 i Suksessens sju åndslover: «Intensjonene dine er rettet mot framtiden, men oppmerksomhetener rettet mot nåtiden. Så lenge oppmerksomheten er rettetmot nåtiden, vil intensjonene gå i oppfyllelse i framtiden, for framtiden skapes i nåtiden.» I neste avsnitt sier han: «Både fortiden, framtiden og nåtiden er former for bevissthet.» Det dreier seg om å hele tiden se på de mulighetene man har, og hvilken kraft som ligger i dem. Som oftest gjør man ikke det. Som oftest lever vi bare fra dag til dag i våre gamle og ubevisste spor. Jeg ønsker å formidle at det nytter å gjøre både mentale og emosjonelle øvelser – hver dag! Ingen rundt deg trenger verken å se eller høre hva du tenker eller gjør. Betrakt det som en lek. Over tid vil de rundt deg se og bemerke positive forandringer som skjer med deg. Potensia-guiden har blitt brukt av psykisk friske mennesker som trengte hjelp med blant annet tanker, følelser, kroppen, smerter, arbeid og forholdet til andre. Med andre ord tilstander som mange av oss i større eller mindre grad er kjent med fra våre egne liv eller livet til noen vi kjenner. Dette er tanker og følelser det kan være vanskelig å snakke om, som det føles håpløst å finne løsninger på, og som finnes både hos enkeltindivider og i grupper. I boken har jeg ikke lagt vekt på å formidle detaljer i de mentale og emosjonelle verktøyene som mine klienter har brukt. Det er teknikken som beskrives, slik at du selv skal kunne bruke det i ditt eget liv. Klientene som kommer til meg, har brukt meg som sin veileder. På engelsk kalles det coach. Man leder andre, slik at de kan finne sin egen vei til det potensialet de har. Det er veilederens oppgave å stille spørsmål som gjør klienten bevisst på hvordan han eller hun kan foreta noen grep i livet sitt. Det er veilederens oppgave å formidle øvelser som setter i gang en utvikingsprosess hos klienten. Jeg veileder fordi jeg er utdannet som «master practitioner» i NLP. Jeg har anatomikunnskap fordi jeg er lektor i anatomi. Jeg har kropps- og helsekunnskap fordi jeg er fysioterapeut og daglig møter mennesker som ikke bare har fysiske plager, men som også har vondt i kroppen på grunn av «psykisk smerte».
I tillegg arbeider jeg som treningsinstruktør i UHM® Pilates og utdanner UHM® Pilatesinstruktører. UHM® er en fysisk instruksjonsmetodikk som er basert på den samme kunnskapen som formidles i denne boken. Den utføres til Pilates-baserte øvelser. Det har ført til positive kroppslige og helsemessige forandringer hos dem som trener. Med andre ord har disse kunnskapene gjort at jeg kobler sammen de fysiske, mentale og emosjonelle evnene våre, slik at vi systematisk kan bruke dem som funksjonelle verktøy. Min erfaring med klienter har vist at hvis kropp og sinn stimuleres slik at hjernens nettverk og hukommelse blir satt i gang på en måte som føles riktig, er både kropp og sinn svært selvregulerende. Innholdet i denne boken er én måte å bevisstgjøre dette på.
Hvordan skal man kunne være en god forelder, partner, venn, kollega eller nabo hvis man ikke kjenner seg selv og har evnen til å gå inn i seg selv og kjenne etter? Hvordan skal man kunne være en god leder hvis man ikke kjenner seg selv og ikke har evnen til å kjenne etter? Kjenne etter når det gjelder situasjoner, mennesker, produkter og beslutninger? Kjenne etter om man er tro mot det man føler? Til syvende og sist dreier alle situasjoner seg om dette: Hvis du ikke kommuniserer med dine egne følelser, er det ikke mulig å kommunisere med andre på en troverdig måte. Det er dette jeg ønsker å formidle til deg.

Oslo, juni 2011
Tina Hessel

We are what we think,
All that we are, arises with our thoughts,
With our thoughts,
We make the world.

Siddhartha Gautama (Buddha, 563–485 f.Kr.)