NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering

Dette faget dreier seg om hvordan ikke-verbalt språk – tanker, andre mennesker, steder, situasjoner som skaper tanker – gjennom sansene våre påvirker nervesystemet og hjernen via følelsene. Det er dette som ligger i ordet «nevro». Det dreier seg også om hvordan det verbale språket påvirker følelsenevia sansene. Det er dette som ligger i ordet «lingvistisk». Ved hjelp av det nevrolingvistiske systemet kan vi installere en bevisstplan. Det er dette som ligger i ordet «programmering». Bevisst arbeid med det nevrolingvistiske systemet vil hjelpe oss å bringe fram de ressursene vi besitter, slik at vi kan bruke dem når vi installerer en plan. Planen benytter vi som framgangsmåte til å oppnå endring i atferden vår.
Hensikten er rett og slett å kjenne og ta i bruk forskjellige måter å kommunisere med hjernen på, logisk og umiddelbart. For å kunne gjøre det bruker man indre bilder, følelser og kroppsuttrykk. Man ser på hvordan det å «tro» på noe enten kan blokkere eller fremme følelser og handlinger, og også påvirke din fysiske kropp. Det vi sier til oss selv, det vi forestiller oss, måten vi beveger ossog bruker kropp og ansiktsuttrykk på, viser hvor mye av dennekunnskapen vi faktisk bruker. Til daglig tenker vi ikke på sliketing. Derfor er det lurt, hvis man ønsker å ta i bruk de ressurseneman egentlig faktisk har, å bli bevisst disse gjennom forskjelligeøvelser og tankerekker. Øvelsene og tankerekkene blir å betraktesom mentale og emosjonelle verktøy.Vår evne til å beherske kommunikasjon i den ytre verden eravgjørende for vårt forhold til andre, følelsesmessig og sosialt.Det som er enda viktigere, er forholdet til oss selv, våre tanker, vårindre glede, balanse og tillit til oss selv. Alt dette er avhengig avhvordan vi kommuniserer med oss selv.Følelsene våre skapes ikke av begivenhetene i livet vårt, men av hvordan vi fortolker dem.

Når det dukker opp problemer i livet, kan du velge å synes synd på deg selv, eller du kan velge å lære noe av problemet. Det er viktig å være klar over at problemer i denne sammenhengen kan innebære situasjoner som til å begynne med føles helt uløselige. Vi forstår ikke hvordan vi skal komme videre og legge bak oss det vi oppfatter som problemet.

Alt avhenger av hvordan vi forholder oss til det som skjer. Det er faktisk du selv som bestemmer hvordan du skal svare noen. Hvordan du responderer, er basert på hvordan du oppfatter ditt liv og dine problemer. De fl este av oss har satt denne fortolkningsprosessen på autopilot, men vi kan ta «makten» tilbake og endre på vår opplevelse av verden. Mange opplever sinnstilstanden sin og det de tenker på, som noe utenfor deres kontroll. Sannheten er at du kan påvirke tankevirksomheten og atferden din på måter du ikke har visst om eller tror er mulig, gjennom å bruke hjernens fantastiske evner.

Prosessen med å skape bestemte følelsesmessige tilstander startervi ved å styre den indre kommunikasjonen. Gjennom forskjelligeteknikker kan vi øve oss på å forandre de mentale bildene som viikke lenger synes vi har bruk for. Dette vil være med på programmereinn nye og mer hensiktsmessige mentale og emosjonelle mønstre.Etter hvert begynner vi å gjøre eller si ting på «autopilot», fordi detnå er det nye mønsteret som gjelder. Slik fungerer hjernen.I denne boken beskrives ikke de mentale bildene som de forskjelligeklientene brukte i veiledningstimene. Valget av bilder vil alltid væreavhengig av individets eller gruppens indre forestillinger og historieder og da. Denne boken beskriver mer generelle øvelser som forekommeri noen av delene i Potensia-guiden.Når vi mennesker velger å gjøre noe bevisst, vil vi mye forterekunne forandre uhensiktsmessige mønstre. Dette er ressurser vi allehar; det gjelder bare å vite hvordan vi kan bli dem bevisst. Alle harvi et ubrukt potensial som vi kan ta fram og bruke ved hjelp av disseteknikkene.Følelser er knyttet til hvordan vi kommuniserer med oss selv ogomverdenen. Derfor er det viktig å vite hva vi føler i en situasjon,overfor et menneske, en opplevelse og framfor alt overfor oss selv.

I vårt samfunn er vi kodet til å bruke hodet mer enn hjertet. Vi gjør mange ting fordi andre krever det. For å kunne være et helt menneske må vi lytte til våre følelser, med andre ord hva vi føler i hjertet. Deretter kan vi avgjøre om det som vi tror kreves av oss, er våre egne eller andres ønsker. Går vi imot hjertefølelsen, vil det alltid, på kort eller lang sikt, ende med et eller annet kaos. Vi kan bli syke, ulykkelige, stresset og «miste oss selv». Vi kan ende som en automatisk zombie, vi kan føle at vi står utenfor oss selv, både mentalt og fysisk. Når vi gjør det, er det ikke lett å være en god forelder, partner, kollega, venn, leder eller nabo. Potensia-metoden vil hjelpe deg med å komme dit ditt indre egentlig vet at du ønsker å være. Teknikken vil gjøre deg bevisst på hvilke ressurser du har for å komme dit du ønsker å være. Det handler om hvilket potensial du har som menneske.